This export file contains the following wrestlers:

 • Alexander Otsuka
 • C.W. Anderson
 • Hideki Hosaka
 • Hirotaka Yokoi
 • Ikuto Hidaka
 • Jun Kasai
 • Keiji Muto
 • Kendo Ka Shin
 • Kintaro Kanemura
 • Kohei Sato
 • Lizmark Jr.
 • Low-Ki
 • Masato Tanaka
 • Michael Shane
 • Naohiro Hoshikawa
 • Naoya Ogawa
 • Paul London
 • Predator
 • Satoshi Kojima
 • Shinjiro Ohtani
 • Shinya Hashimoto
 • Steve Corino
 • Tatsuhito Takaiwa
 • Tetsuhiro Kuroda
 • Tom Howard
 • Toshiaki Kawada
 • Wataru Sakata
 • Yoshiaki Fujiwara

Last updated: August 9, 2020