TNM Logo
This export file contains the following wrestlers:
 • Akira Taue
 • Akitoshi Saito
 • Daisuke Ikeda
 • Donovan Morgan
 • Doug Williams
 • Haruka Eigen
 • Jun Akiyama
 • Jun Izumida
 • KENTA
 • Kenta Kobashi
 • Kentaro Shiga
 • Kishin Kawabata
 • Kotaro Suzuki
 • Makato Hashi
 • Masao Inoue
 • Michael Modest
 • Mitsuharu Misawa
 • Mitsuo Momota
 • Mohammed Yone
 • Naoki Sano
 • Naomichi Marufuji
 • Ricky Marvin
 • Rusher Kimura
 • Satoru Asako
 • Superstar Steve
 • Takao Omori
 • Takeshi Morishima
 • Takeshi Rikio
 • Takuma Sano
 • Tamon Honda
 • Too Cold Scorpio
 • Tsuyoshi Kikuchi
 • Yoshihiro Takayama
 • Yoshinari Ogawa
 • Yoshinobu Kanemaru
QuickLinks

Download
· TNM 7 SE Build 8
  (For Windows 7/8/10)
  NEW!
· TNM 7 SE Build 6
  (Virtual Machines/
  Windows XP)
· Wrestler Export Files
···································· Plugins:
· Personality Wizard
· Circuit Editor SE
· Circuit History
· Crowd Chant Editor
· Database Cleaner
· Interview Integrator
· Ratings Editor
· Special Move Wizard
· Theme Music Wizard
· TweakCirc SE 3
· Vis. Image Wizard
· Weight Class Wizard
  ·································· · All Above Plugins
····································

Order Online
TNM 7 Second Edition
TNM 7 SE PluginsHome
What's New In SE?
Downloads
Wrestler Files
Order TNM 7 SE
Order Plugins
Forums
TNM WWF Circuit