This export file contains the following wrestlers:

 • Akira Taue
 • Akitoshi Saito
 • Daisuke Ikeda
 • Donovan Morgan
 • Doug Williams
 • Haruka Eigen
 • Jun Akiyama
 • Jun Izumida
 • KENTA
 • Kenta Kobashi
 • Kentaro Shiga
 • Kishin Kawabata
 • Kotaro Suzuki
 • Makato Hashi
 • Masao Inoue
 • Michael Modest
 • Mitsuharu Misawa
 • Mitsuo Momota
 • Mohammed Yone
 • Naoki Sano
 • Naomichi Marufuji
 • Ricky Marvin
 • Rusher Kimura
 • Satoru Asako
 • Superstar Steve
 • Takao Omori
 • Takeshi Morishima
 • Takeshi Rikio
 • Takuma Sano
 • Tamon Honda
 • Too Cold Scorpio
 • Tsuyoshi Kikuchi
 • Yoshihiro Takayama
 • Yoshinari Ogawa
 • Yoshinobu Kanemaru

Last updated: August 9, 2020